สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่า ตอนนี้กัมพูชาสามารถบรรลุเป้าหมายระยะแรกของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชน ด้วยการที่ 65% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ประมาณ 10 ล้านคน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แต่หลังจากนี้ต้องเร่งเดินหน้าต่อไปอีกให้ถึง 12 ล้านคน ซึ่งจะคิดเป็น 75% และเพิ่มเป็น 13 ล้านคน ซึ่งจะเท่ากับมากกว่า 81% เพื่อให้มั่นใจว่า เพียงพอเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ปัจจุบันกัมพูชามีประชากรเกือบ 17 ล้านคน จากจำนวนดังกล่าวราว 10 ล้านคน มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และประมาณ 2 ล้านคนมีอายุระหว่าง 12-17 ปี และอีกประมาณ 1 ล้านคนมีอายุน้อยกว่า 12 ปี
ทั้งนี้ สมเด็จฮุน เซน กล่าวด้วยว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. นี้เป็นต้นไป รัฐบาลกัมพูชาจะเริ่มการฉีดวัคซีนให้แกผู้มีอายุระหว่าง 12-17 ปี โดยหลานของสมเด็จฮุน เซน จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกของช่วงอายุนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง ในการนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีน

ปัจจุบันกัมพูชามีสถิติผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 อย่างน้อย 73,701 คน หายป่วยสะสมอย่างน้อย 65,950 คน และเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 1,305 ราย